ทุนวิจัยที่เปิดรับ

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และนวัตกรรม ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ทุนสนับสนุนวิจัยรายบุคคล ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ทุนพัฒนาทีมวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ทุนบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ทุนเริ่มต้นวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กรกฎาคม 2564
คณะเทคนิคการแพทย์
กองทุนวิจัยวิทยาลัยนานาฃาติ (วิทยาลัยนานาฃาติ วิทยาเขตหาดใหญ่) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยนานาชาติ
กองทุนวิจัย (คณะศึกษาศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะศึกษาศาสตร์
กำหนดทิศทาง (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
(04) ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททั่วไป สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะสัตวแพทยศาสตร์
(04) ทุนสนับสนุนการทำวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 มิถุนายน 2563 - 15 สิงหาคม 2564
คณะสัตวแพทยศาสตร์
- ไม่พบทุนวิจัยที่เปิดรับ -
ทุนปราชญาจารย์ ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
ทุนเมธาจารย์ ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
ทุนวิจัยองค์ความรู้ ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
พัฒนานักวิจัยใหม่ ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
วิจัยสถาบัน ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564
ฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
กำหนดทิศทาง (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (วิทยาเขตปัตตานี)
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
เชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ( 06-8854 )
ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
ทั่วไป (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ( 06-8854 )
ทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและการจัดการ (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาเขตปัตตานี
ทุนส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาเขตปัตตานี
พัฒนานักวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี)
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
เพื่อพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
วิจัยสถาบัน (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
(04) ทุนสนับสนุนการทำวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 มิถุนายน 2563 - 15 สิงหาคม 2564
คณะสัตวแพทยศาสตร์
(04) ทุนสนับสนุนการทำวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะสัตวแพทยศาสตร์
(04) ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททั่วไป สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะสัตวแพทยศาสตร์
กองทุนวิจัย (คณะศึกษาศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะศึกษาศาสตร์
กองทุนวิจัยคณะการบริการและการท่องเที่ยว ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( 04-3028 )
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
คณะวิทยาการสื่อสาร
กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์
กองทุนวิจัยวิทยาลัยนานาฃาติ (วิทยาลัยนานาฃาติ วิทยาเขตหาดใหญ่) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยนานาชาติ
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 8 มกราคม 2564
คณะเภสัชศาสตร์
ทุนความร่วมมือภาครัฐหรือเอกเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
ทุนบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ทุนพัฒนางานและการเรียนการสอน (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
คณะเภสัชศาสตร์
ทุนพัฒนาทีมวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ทุนพัฒนานักวิจัย
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
ทุนเริ่มต้นวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กรกฎาคม 2564
คณะเทคนิคการแพทย์
ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน/สิ่งประดิษฐ์
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
คณะเภสัชศาสตร์
ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1)
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563
คณะศิลปศาสตร์
ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และนวัตกรรม ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่ตอบสนองนโยบายเร่งด่วน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
ทุนสนับสนุนงานวิจัยแบบมุ่งเป้า (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
คณะเภสัชศาสตร์
ทุนสนับสนุนวิจัยรายบุคคล ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ทุนอุดหนุนการทำวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิเทศศึกษา
(04) ทุนสนับสนุนการทำวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะสัตวแพทยศาสตร์
(04) ทุนสนับสนุนการทำวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 มิถุนายน 2563 - 15 สิงหาคม 2564
คณะสัตวแพทยศาสตร์
(04) ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททั่วไป สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะสัตวแพทยศาสตร์
กองทุนวิจัย (คณะศึกษาศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะศึกษาศาสตร์
กองทุนวิจัยคณะการบริการและการท่องเที่ยว ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( 04-3028 )
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
คณะวิทยาการสื่อสาร
กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์
กองทุนวิจัยวิทยาลัยนานาฃาติ (วิทยาลัยนานาฃาติ วิทยาเขตหาดใหญ่) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยนานาชาติ
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำหนดทิศทาง (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (วิทยาเขตปัตตานี)
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
โครงงาน นศ. (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 8 มกราคม 2564
คณะเภสัชศาสตร์
เชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ( 06-8854 )
ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
ทั่วไป (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ( 06-8854 )
ทุนความร่วมมือภาครัฐหรือเอกเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
ทุนบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ทุนปราชญาจารย์ ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
ทุนพัฒนางานและการเรียนการสอน (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
คณะเภสัชศาสตร์
ทุนพัฒนาทีมวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ทุนพัฒนานักวิจัย
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
ทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและการจัดการ (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
ทุนเมธาจารย์ ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
ทุนเริ่มต้นวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กรกฎาคม 2564
คณะเทคนิคการแพทย์
ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาเขตปัตตานี
ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน/สิ่งประดิษฐ์
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
ทุนวิจัยองค์ความรู้ ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
คณะเภสัชศาสตร์
ทุนส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาเขตปัตตานี
ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1)
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563
คณะศิลปศาสตร์
ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และนวัตกรรม ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่ตอบสนองนโยบายเร่งด่วน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
ทุนสนับสนุนงานวิจัยแบบมุ่งเป้า (กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
คณะเภสัชศาสตร์
ทุนสนับสนุนวิจัยรายบุคคล ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ทุนอุดหนุนการทำวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
คณะวิเทศศึกษา
พัฒนานักวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี)
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
พัฒนานักวิจัยใหม่ ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
เพื่อพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี
วิจัยสถาบัน ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564
ฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
วิจัยสถาบัน (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
วิทยาเขตปัตตานี

การใช้งานระบบ PRPM

แนะนำให้ใช้งานด้วย Google Chrome
หากมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
ติดต่อสอบถามได้ที่ อารีนี มะลี
0-7428-6969
areenee.m@psu.ac.th