ข่าวประกาศคำแนะนำ

เอกสารประกอบการใช้งานระบบ ส่วนการยื่นข้อเสนอการวิจัยใหม่ (24 พ.ค. 2561)

หากมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งาน
  • กรณีที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล กรุณาติดต่อ อารีนี 6969 - areenee.m@psu.ac.th
  • กรณีที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อมูลที่ใช้ในการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัย กรุณาติดต่อที่สำนักวิจัยและพัฒนา
    •    - คุณจิราวัลย์ 6957
    •    - คุณปิยะภรณ์ 6958
    •    - คุณทิพวิมล 6952