ทุนวิจัยที่เปิดรับ

กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( 04-3028 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนปราชญาจารย์ ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนพัฒนานักวิจัย
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทั่วไป (คณะศึกษาศาสตร์)
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ ประเภทหนังสือ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
สนับสนุนกลุ่มวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนนักวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัย วจก ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนทั่วไป (กองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต (ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตภูเก็ต
22 มีนาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
- ไม่พบทุนวิจัยที่เปิดรับ -
ทุนปราชญาจารย์ ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนเมธาจารย์ ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต (ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตภูเก็ต
22 มีนาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
เชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ( 06-8854 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทั่วไป (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ( 06-8854 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัย วจก ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัยคณะการบริการและการท่องเที่ยว ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( 04-3028 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการสื่อสาร
1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564
กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัยวิทยาลัยนานาฃาติ (วิทยาลัยนานาฃาติ วิทยาเขตหาดใหญ่) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยนานาชาติ
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
ทั่วไป (คณะศึกษาศาสตร์)
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนความร่วมมือภาครัฐหรือเอกเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนทั่วไป (กองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนทั่วไป (กองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
18 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
ทุนบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนพัฒนาทีมนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
ทุนพัฒนาทีมวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนพัฒนานักวิจัย
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน/สิ่งประดิษฐ์
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และนวัตกรรม ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่ตอบสนองนโยบายเร่งด่วน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนจัดตั้งหน่วยวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนนักวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนวิจัยรายบุคคล ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนอุดหนุนการทำวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิเทศศึกษา
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ ประเภทหนังสือ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
พัฒนานักวิจัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
สนับสนุนกลุ่มวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
สื่อการสอน (การสร้างสิ่งประดิษฐ์และครุภัณฑ์) (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัย วจก ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัยคณะการบริการและการท่องเที่ยว ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( 04-3028 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการสื่อสาร
1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564
กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต (ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตภูเก็ต
22 มีนาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
กองทุนวิจัยวิทยาลัยนานาฃาติ (วิทยาลัยนานาฃาติ วิทยาเขตหาดใหญ่) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยนานาชาติ
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
เชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ( 06-8854 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทั่วไป (คณะศึกษาศาสตร์)
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทั่วไป (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ( 06-8854 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนความร่วมมือภาครัฐหรือเอกเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนทั่วไป (กองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนทั่วไป (กองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
18 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
ทุนบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนปราชญาจารย์ ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนพัฒนาทีมนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
ทุนพัฒนาทีมวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนพัฒนานักวิจัย
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนเมธาจารย์ ปี 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน/สิ่งประดิษฐ์
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2564
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และนวัตกรรม ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่ตอบสนองนโยบายเร่งด่วน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนจัดตั้งหน่วยวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนนักวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนสนับสนุนวิจัยรายบุคคล ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนอุดหนุนการทำวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิเทศศึกษา
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ ประเภทหนังสือ ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
พัฒนานักวิจัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
สนับสนุนกลุ่มวิจัย ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
สื่อการสอน (การสร้างสิ่งประดิษฐ์และครุภัณฑ์) (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปี 2564
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564

การใช้งานระบบ PRPM

แนะนำให้ใช้งานด้วย Google Chrome
หากมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
ติดต่อสอบถามได้ที่ อารีนี มะลี
0-7428-6969
areenee.m@psu.ac.th