ข่าวประกาศ

วิธีตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัยที่จะถูกดึงไปในระบบ TOR Online เบื้องต้น

 •     เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าของทุนแล้ว
 •     ระบุแหล่งทุน ประเภททุน ถูกต้อง
 •     ระยะเวลาดำเนินการวิจัย วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ ถูกต้อง
 •     ทีมวิจัย ถูกต้อง ครบถ้วน 100%
 •     ระบุงบประมาณที่เสนอขอ และได้รับ
   หากข้อมูลข้างต้นไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ให้นักวิจัยติดต่อเจ้าของทุนที่ดูแลโครงการนั้นๆ เพื่อปรับแก้ให้ถูกต้อง
   *** ในกรณีที่ข้อมูลข้างต้นครบถ้วนถูกต้อง และโครงการวิจัยไม่ปรากฏในระบบ TOR สามารถสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ คุณนิศากร โทร.2048 ***

คำแนะนำ

แนะนำให้ใช้งานด้วย Google Chrome

หากมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งาน
 • กรณีที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล กรุณาติดต่อ อารีนี 6969 - areenee.m@psu.ac.th
 • กรณีที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อมูลที่ใช้ในการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัย กรุณาติดต่อที่สำนักวิจัยและพัฒนา
  •    - คุณจิราวัลย์ 6957
  •    - คุณปิยะภรณ์ 6958
  •    - คุณทิพวิมล 6952