ทุนวิจัยที่เปิดรับ

ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ ปี 2566
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( 04-3028 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
กองทุนวิจัยคณะการบริการและการท่องเที่ยว ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนวิจัยรายบุคคล ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนพัฒนาทีมวิจัย ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนเริ่มต้นวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคนิคการแพทย์
1 ตุลาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566
ทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและการจัดการ (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
วิจัยสถาบัน (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
เพื่อพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
ทุนส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
พัฒนานักวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
วิจัยกำหนดทิศทาง (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ปี 2566 ประเภท ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการสื่อสาร
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
- ไม่พบทุนวิจัยที่เปิดรับ -
ทุนปราชญาจารย์ ปี 2566
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนเมธาจารย์ ปี 2566
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ ปี 2566
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วิจัยสถาบัน ปี 2566
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
ทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและการจัดการ (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
ทุนส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 ตุลาคม 2565 - 20 กันยายน 2566
พัฒนานักวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
เพื่อพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
วิจัยกำหนดทิศทาง (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
วิจัยสถาบัน (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
กองทุนวิจัย วจก ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
กองทุนวิจัยคณะการบริการและการท่องเที่ยว ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( 04-3028 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ปี 2566 ประเภท ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการสื่อสาร
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
กองทุนวิจัยคณะวิเทศศึกษา ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิเทศศึกษา
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทั่วไป (คณะทรัพยากรธรรมชาติ) ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทั่วไป (คณะศึกษาศาสตร์) ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์
3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนความร่วมมือภาครัฐหรือเอกเอกชนนอกกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
ทุนความร่วมมือภาครัฐหรือเอกเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
ทุนทั่วไป (กองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์) ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์
1 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนทั่วไป (กองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
23 พฤศจิกายน 2565 - 1 สิงหาคม 2566
ทุนนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ (กองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์) ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์
1 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนพัฒนาทีมวิจัย ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนมุ่งเป้าพัฒนาชุมชนและสังคม
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
ทุนเริ่มต้นวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคนิคการแพทย์
1 ตุลาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566
ทุนวิจัยเบื้องต้น ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนวิจัยรายบุคคล ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และนวัตกรรม ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนส่วนตัว ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ ประเภทตำรา ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ ประเภทหนังสือ ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ประเภททุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
12 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2566
พัฒนานักวิจัย
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
กองทุนวิจัย วจก ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
กองทุนวิจัยคณะการบริการและการท่องเที่ยว ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( 04-3028 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ปี 2566 ประเภท ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการสื่อสาร
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
กองทุนวิจัยคณะวิเทศศึกษา ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิเทศศึกษา
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
ทั่วไป (คณะทรัพยากรธรรมชาติ) ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทั่วไป (คณะศึกษาศาสตร์) ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์
3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
ทุนความร่วมมือภาครัฐหรือเอกเอกชนนอกกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
ทุนความร่วมมือภาครัฐหรือเอกเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
ทุนทั่วไป (กองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์) ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์
1 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนทั่วไป (กองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
23 พฤศจิกายน 2565 - 1 สิงหาคม 2566
ทุนนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ (กองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์) ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์
1 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนปราชญาจารย์ ปี 2566
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนพัฒนาทีมวิจัย ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและการจัดการ (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
ทุนมุ่งเป้าพัฒนาชุมชนและสังคม
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
ทุนเมธาจารย์ ปี 2566
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนเริ่มต้นวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคนิคการแพทย์
1 ตุลาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566
ทุนวิจัยเบื้องต้น ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนวิจัยรายบุคคล ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
ทุนส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 ตุลาคม 2565 - 20 กันยายน 2566
ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ ปี 2566
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และนวัตกรรม ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนส่วนตัว ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ ประเภทตำรา ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ ประเภทหนังสือ ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ประเภททุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ปี 2566
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
12 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2566
พัฒนานักวิจัย
เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 04-1934 )
1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
พัฒนานักวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
เพื่อพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
วิจัยกำหนดทิศทาง (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
วิจัยสถาบัน ปี 2566
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ( 0-7428-6958 )
3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วิจัยสถาบัน (วิทยาเขตปัตตานี) ปี 2566 (รอบที่ 2)
เงินรายได้วิทยาเขต
วิทยาเขตปัตตานี
1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

การใช้งานระบบ PRPM

แนะนำให้ใช้งานด้วย Google Chrome
หากมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
ติดต่อสอบถามได้ที่ อารีนี มะลี
0-7428-6969
areenee.m@psu.ac.th